2018 m. veiklos planas​

PATVIRTINTA:
VšĮ Švč. Marijos globos namų direktorės
2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V- 2

TVIRTINU:
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių 
seserų kongregacijos vyr. vadovė
Ses. Viktorja Plečkaitytė

VšĮ ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMŲ 2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ IŠPLĖSTINIS SĄRAŠAS

Priemonės pavadinimas

Sudaryti sąlygas globos namų veiklai ir užtikrinti juose teikiamų paslaugų prieinamumą

Eil. Nr.

Išplėstinis veiksmų aprašymas

Atlikimo laikas

Atsakingi asmenys

Finansavimo šaltiniai

I. ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMAS

1.

Metinio veiklos plano sudarymas 2018 m.2018 m.  sausio mėn.Direktorė 

2.

Metinės veiklos ataskaitos parengimas už 2017 metus ir pateikimas2018 m. sausio mėn.Direktorė 

3.

Socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) pagal įstaigos veiklą 2018 m.2018 m. gruodžio mėn.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui 

4.

Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalyvavimas teisės aktuose numatytos trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasPersonalo kompetencijų tobulinimo bei kvalifikacijos kėlimo planas 2018 m.Direktorė, padalinių vadovai 

5.

Gyventojų/jų artimųjų ir darbuotojų apklausų dėl teikiamų paslaugų kokybės, psichologinio mikroklimato įvertinimo, atlikimasIV ketv.Padalinių vadovai 

6.

 – kasmetinių atostogų grafiko parengimas;sausio-vasario mėn.Raštinės vedėja 
  – darbuotojų darbo grafikų, darbo laiko žiniaraščių rengimas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
  – darbuotojų asmens bylų tvarkymas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 2016 m. dokumentų paruošimas archyvavitmui;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 personalo dokumentų administravimas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 lankytojų priėmimas ir telefono skambučių administravimas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 dokumentacijos plano 2019 m. parengimas ir teikimas tvirtinti.spalio-lapkričio mėn.Raštinės vedėja 

II. SOCIALINIS DARBAS

1.

Informavimas:   
  – informacijos apie globos namus sklaida:   
 

a) informacijos teikimas gyventojams ir jų artimiesiems;

NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 
 

b) informacijos teikimas visuomenei ir besidomintiems galimybe gyventi namuose informacijos priemonių pagalba (lankstinukas, internetinis puslapis);

NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 

2.

Gyventojų /artimųjų konsultavimas įvairiais klausimaisNuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 

3.

Tarpininkavimas ir atstovavimas:NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 
 

 – gyventojo teisinių interesų atstovavimas teisme ir kitose institucijose;

NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 
 

 – gyventojo interesų atstovavimas bei tarpininkavimas savivaldybės institucijose;

NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 
 

– tarpininkavimas tarp gyventojo ir jo artimųjų (globėjų)

NuolatDirektorė, direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 

4.

Sutarčių sudarymas:   
 

 – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutarties sudarymas su atitinkama savivaldybe;

Iki apgyvendinimoDirektorė, direktorės pavaduotoja SD 
 

 – socialinės globos paslaugų teikimo sutarties sudarymas

Per 7 dienas nuo atvykimoDirektorė, direktorės pavaduotoja SD 

5.

Naujai atvykusio gyventojo supažindinimas ir adaptacija:   
 

 – gyventojo supažindinimas su nauja fizine ir socialine aplinka, įstaigos teikiamomis paslaugomis bei gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis;

Per pirmąjį mėnesį nuo atvykimoSocialiniai darbuotojai 
  – pagalba gyventojui adaptuojantis naujoje aplinkoje bei priimant gyvenimo aplinkybių pasikeitimą, sudarant galimybes vystyti individualius pomėgius bei gebėjimus, siekiant palaikyti esamas funkcijas bei atstatyti ar kompensuoti prarastas.Per tris mėnesius nuo atvykimoSocialiniai darbuotojai 

6.

Gyventojų socialinių poreikių vertinimas ir individualus socialinės globos planas (ISGP):   
 

 – pirminis socialinių poreikių vertinimas ir individualaus socialinės globos plano sudarymas;

Per pirmąjį mėnesį nuo atvykimoDirektorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 
 

 – pakartotinis socialinių poreikių vertinimas ir individualaus socialinės globos plano sudarymas

Kartą per metus ar pasikeitus situacijaiDirektorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja 

7.

Asmens higiena ir gyvenamoji aplinka:   
 

 – asmens higienos organizavimas;

NuolatSD padėjėjai/SL padėjėjai 
 

 – gyvenamųjų kambarių ir asmeninių daiktų tvarkymas

NuolatSD padėjėjai/SL padėjėjai 

8.

Maitinimo organizavimas:   
 

– bendras meniu, specialaus meniu (trintas maistas, spec. poreikiai) pateikimas;

Kasdien bei pagal poreikįVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– valgiaraščio paviešinimas

KasdienVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– maitinimo organizavimas keturis kartus per dieną; (su  cukriniu diabetu penkis kartus per dieną)

KasdienVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– maitinimo organizavimas sunkiai sergantiems (maisto pristatymas į kambarius ir pagalba valgant;

Esant poreikiuiSD padėjėjai/SL padėjėjai 
 

 – darbas su RIVILĖS programa (valgiaraščių sudarymas su apskaičiuotomis energetinėmis vertėmis, maisto produktų apskaita ir nurašymas)

Visus metusVirtuvės vedėja 
 

 – reikalingos dokumentacijos pildymas, reikiamų darbų pagal veiklos planą atlikimas, vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis, higienos normomis

Visus metusVirtuvės vedėja 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

 – dalyvavimas asmens vertinimo procese bei rengiant ISGP

Pagal poreikįVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai, slauga

NuolatVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – konsultacijos pas specialistus

Esant poreikiuiVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – ūmių susirgimų gydymas

NuolatVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – skubi pagalba, iškvietimas GMP

Esant poreikiuiVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – aprūpinimas kompensacine technika, medikamentais, slaugos priemonėmis

Esant poreikiuiVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – papildomų paslaugų suteikimas, atsižvelgiant į  gydytojo rekomendacijas

Esant poreikiuiVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – gyventojų saugumo užtikrinimas

NuolatVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 
 

 – reikiamų dokumentų pildymas, peržiūrėjimas, atnaujinimas, naujų ruošimas

Nuolat, pagal reikaląVyr. BPS, bendrosios praktikos slaugytojos 

IV. DARBUOTOJŲ, GYVENTOJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

1.

Šventės:   
 

 – religinės valstybinės, kalendorinės, tradicinės šventės;

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – gimtadieniai

Kas mėnesįDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – pažintinės ir pramoginės išvykos

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – paskaitos įv. temomis

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 

2.

Dvasinis ugdymas:   
 

 – susitelkimo programos;

2 kartus per metusSielovados darbuotoja 
 

 – asmeniniai pokalbiai;

Esant poreikiuiSielovados darbuotoja 
 

 – ruošimas sakramentams;

Esant poreikiuiSielovados darbuotoja 
 

 – šv. Mišios koplyčioje:

KasdienSielovados darbuotoja 
 

 – TV ir radijo transliacijos (šv. Mišios iš įvairių šventovių);

 Esant poreikiuiSielovados darbuotoja 
 

 – šv. Mišios Marijampolės šv. ark. Mykolo bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose.

 Liepos mėn.Sielovados darbuotoja 

3.

Sveikatingumo programos:   
  – sveikatos stiprinimo žaidimai ( individualiai, grupėje);Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 
  – relaksacijos valandėlės;Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 
  – muzikos terapijaPagal veiklos planąUžimtumo specialistė 

4.

Pomėgių atskleidimas, saviraiškos skatinimas (rankdarbiai, skaitymas, galvosūkiai, stalo žaidimai, dainavimas, giedojimas).Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė, SD, sielovados darbuotoja 

V. ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1.

Finansinės ataskaitos ir sąmatos parengimas ir pateikimas Steigėjo tvirtinimuiSausio mėn.Direktorė, buhalterė 

2.

Asmens higienos, valymo, skalbimo, dezinfekcijos, minkšto inventoriaus ir kitų prekių poreikio analizė, užsakymas ir pirkimas.Visus metus ir pagal poreikįPadalinių vadovai 

3.

Buities pritaikomumas gyventojų poreikiams, buities technikos, indų, įrankių atnaujinimasPagal poreikįPadalinių vadovai 

4.

Globos namų estetinio vaizdo, patogios ir saugios aplinkos kūrimas pagal gyventojų lūkesčiusVisus metusPadalinių vadovai 

5.

 – Globos namų aplinkos ir teritorijos tvarkymas, priežiūra;

 Nuolat Ūkio dalies vedėjas 
 

 – Automobilio draudimas, techn. priežiūra

Visus metusŪkio dalies vedėjas 
 

 – Kapų priežiūra

Visus metusŪkio dalies vedėjas 

 6.

Suplanuoti remonto darbai   
 

 – Stogo remontas

I pusmetisŪkio dalies vedėjas 
 

 – Numatyti patalpų remonto darbai

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 
 

 – Priemonių ir buitinės technikos atnaujinimas

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 

VI. DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR MOTYVAVIMAS

 1.

Darbuotojų pasitarimai Kasdieniniai  
 Darbuotojų susirinkimai1 k. ketv., esant reikalui  
 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:   
 

 – seminarai, mokymai, konferencijos aktualiomis temomis;

I-IV ketv.Direktorė, Padalinių vadovai 
 

 – supervizijos

IV ketv.Direktorė, Padalinių vadovai 
 Darbuotojų motyvavimas:   
  – RekolekcijosPagal veiklos planąDirektorė, Padalinių vadovai 
  – KelionėsPagal veiklos planąDirektorė, Padalinių vadovai 
  – PopietėsPagal veiklos planąDirektorė, Padalinių vadovai 

 2.

Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas:   
  – Medicinos kabineto remontas, baldų atnaujinimas;I pusmetisDirektorė, Padalinių vadovai 
  – Maisto sandėlio remontas;I pusmetisDirektorė, Padalinių vadovai 
  – Personalo persirengimo kambario remontas, naujų spintelių įsigijimas I pusmetis Direktorė, Padalinių vadovai 

VII. VEIKLOS KONTROLĖS PRIEMONĖS

1.

Infekcijų kontrolės valdymasNuolatVyr. BPS, padalinių vadovai 
 Vidaus medicininis auditasPagal veiklos planąVyr. BPS 
 Buhalterinės apskaitos revizija1 pusmetisBuhalterė 

Direktorė Zina Urbienė

Scroll to Top